Ara

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
Stok Kodu: K001
₺400,00
i h

FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ

Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınan eser araştırmacıların istifadesi için özgün nüshanın görüntüleri ve Latin harflerine çevrilmiş ve orijinal telaffuzu aynen korunmuş olan metniyle birlikte basılmıştır.

Bu eser, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından otobiyografi tarzında telif edilmiştir. Muhammed İhsan Oğuz bu eserin başında kendi hayat hikâyesini yazmasının sebebini kısaca açıklamıştır. Terceme-i Hâl, iki kısım hâlinde yazılmış olup birinci kısımda doğum tarihi, ailesi; devlet memurlukları ve geçimi, tahsil hayatı ve dinî ilimlerdeki ihtisası, vücûda getirdiği eserler ile kendisine ait hal ve hususiyetleri yer almaktadır. Tasavvufî hayatına ilişkin olan ikinci kısımda ise tasavvufun tanımı, maksadı ve tasavvuf ehli hakkındaki bilgilerden sonra Muhammed İhsan Oğuz’un on iki yaşından itibaren altı zâta olan intisâbı ve Seyyid Ahmed el-Kürdî tarafından verilen irşad icâzesi, yedinci olarak da Hz. Peygamber’in manevî terbiyesine girişi ile bunun sonucunda açılan “Ahseniyye Yolu” özet hâlinde anlatılmaktadır.6

Bu eser Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin hayatını, ilmî ve tasavvufî kişiliğini bizzat kendi ifadeleriyle özgün bir otobiyografi olarak en doğru şekilde anlatması bakımından çok kıymetlidir.

6 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00
İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM resmi

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
₺220,00
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MUHAMMED İHSAN OĞUZ resmi

OSMANLIDAN CUMHURİYETE MUHAMMED İHSAN OĞUZ

OSMANLI'DAN CUMHURYET'E GEÇİŞ DÖNEMİNDE İTİKADİ AÇIDANMUHAMMED İHSAN OĞUZ 1887-1991 ylları arasında yasayan bir din âlimi ve mütefekkir olan Muhammed İhsan Oğuz'un eserlerini ilmî bakış açısıyla tetkik etmek, Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki ilmi ve kültürel atmosferi tanıma imkânı vermektedir. Onun baz itikâdi görüşleri üzerinden hazırlanan bu çalışma öncelikle onun kelâm konulara hâkim bir âlim ve mütefekkir olduğunu; daha sonra ise Osmanlı'nın muteber kaynakları üzerinden Osmanlı kelâm geleneğini Cumhuriyet'e aktaran ilmî bir kişilik olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada cevabını bulacağınız sorular kısaca şunlardır: • Muhammed İhsan Oğuz kimdir? • Muhammed İhsan Oğuz'un itikâdî anlayışında hâkim mezhebî düşünce nedir? • Muhammed İhsan Oğuz'da kelâm-tasavvuf ilişkisi nasıl kurulmuştur? • Kazâ ve kader konusu Muhammed İhsan Oğuz'un düşünce dünyasında neyi ifade eder? • İslâm ve siyasî yönetim ilişkisine Muhammed İhsan Oğuz'un yaklaşımı nasıldır? • Muhammed İhsan Oğuz Selefi midir ? • Muhammed İhsan Oğuz'un Hz. Peygamber ve sünnet tasavvuru nasıldır?
₺150,00
ÂRİFLER SILSİLESI 3. CİLT resmi

ÂRİFLER SILSİLESI 3. CİLT

ÂRİFLER SİLSİLESİ SIDDÎKLER BİOGRAFİSİ Üçüncü Cilt Akl-ı selim sahipleri bilir ve kabul ederler ki; hakikatler başka, menkıbeler başkadır. İlmi hakikatler insanın görüş ve anlayışını açar, akıl ve kavrayışını yükseltir, manevi erginlik ve kemâle ulaştırır. Yasanmış menkıbeler de, kalbe zevk ve şevk verir. Fakat; genellikle menkıbelere abartılar, gerçeğe aykırı ve yaşanmamış şeyler girer. Bu bakımdan; onların ihtiyatla değerlendirilmesi lâzımdır. İhtiyatlı olmak iyi şeydir. İnsanı hatalardan, tehlikelerden, zararlardan korur. Onun için; yüksek yaratılışlı zatlar, hakikatlere önem verirler.
₺135,00