Ara

OSMANLIDAN CUMHURİYETE MUHAMMED İHSAN OĞUZ

OSMANLI'DAN CUMHURYET'E GEÇİŞ DÖNEMİNDE İTİKADİ AÇIDANMUHAMMED İHSAN OĞUZ 1887-1991 ylları arasında yasayan bir din âlimi ve mütefekkir olan Muhammed İhsan Oğuz'un eserlerini ilmî bakış açısıyla tetkik etmek, Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki ilmi ve kültürel atmosferi tanıma imkânı vermektedir. Onun baz itikâdi görüşleri üzerinden hazırlanan bu çalışma öncelikle onun kelâm konulara hâkim bir âlim ve mütefekkir olduğunu; daha sonra ise Osmanlı'nın muteber kaynakları üzerinden Osmanlı kelâm geleneğini Cumhuriyet'e aktaran ilmî bir kişilik olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada cevabını bulacağınız sorular kısaca şunlardır: • Muhammed İhsan Oğuz kimdir? • Muhammed İhsan Oğuz'un itikâdî anlayışında hâkim mezhebî düşünce nedir? • Muhammed İhsan Oğuz'da kelâm-tasavvuf ilişkisi nasıl kurulmuştur? • Kazâ ve kader konusu Muhammed İhsan Oğuz'un düşünce dünyasında neyi ifade eder? • İslâm ve siyasî yönetim ilişkisine Muhammed İhsan Oğuz'un yaklaşımı nasıldır? • Muhammed İhsan Oğuz Selefi midir ? • Muhammed İhsan Oğuz'un Hz. Peygamber ve sünnet tasavvuru nasıldır?
Stok Kodu: K016
₺150,00
i h

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GEÇİŞ DÖNEMİNDE

İTİKÂDÎ AÇIDAN

MUHAMMED İHSAN OĞUZ

Bu anonim çalışma Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi hakkında faklı üniversitelerin değerli öğretim üyeleri tarafından yazılmış çeşitli makalelerin bir araya getirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Bu kıymetli çalışmanın editörlüğünü Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi ve Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç Dr. Mustafa Aykaç Bey üstlenmiştir.

Bu çalışmaya Doç. Dr. Mustafa Aykaç, "Muhammed İhsan Oğuz Kimdir" ve "Muhammed İhsan Oğuz Selefî midir" adlı önemli makaleleriyle, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, "Muhammed İhsan Oğuz’un İslâm ve Siyâsî Yönetim Konusuna Yaklaşımı" konulu çalışmasıyla; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç, "Muhammed İhsan Oğuz’un Düşünce Dünyasında Kazâ ve Kader" başlıklı değerli araştırmasıyla; Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Öztürk, "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mâtürîdîliğin İntikali ve Tahkimi: Muhammed İhsan Oğuz’un Mâtürîdîlik Vurgusu" başlıklı araştırmalarıyla; aynı üniversitenin öğretim üyelerinden Dr. Osman Aydın, "Hz. Peygamber ve Sünnet Tasavvuru Açısından Muhammed İhsan Oğuz’un Mûcize ve Rü᾽yetullah Bahislerine Yaklaşımı"; Dr. Hafzullah Genç ise "Muhammed İhsan Oğuz’da Kelâm-Tasavvuf İlişkisi" konularındaki emek mahsulü makaleleriyle katkı sağlamışlardır.

Bu kitap, büyük bir din âlimi ve mütefekkir olan Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin itikâdî görüşlerine vâkıf olabilmek, kendilerinin kelâm mevzularına hâkim olan büyük bir ilim adamı olduğunu idrak edebilmek ve ayrıca kendilerinin yaşadıkları devir olan Osmanlı’nın son seneleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında hâkim olan itikâdî yapı hakkında bilgi sahibi olmak için hazırlanan kıymetli bir çalışmadır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM resmi

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
₺220,00
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00
KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM resmi

KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM

KİTÂB-I SEYRÜ’S-SÂLİKÎN FÎ MENÂZİLİ’L-ĀRİFÎN Tenbîh: Ey kari’: Sıfat ile mevsüf, Hâlık ile mahlûk, Sani’ ile masnû’; Zahir ile mazhar; Sâdır ile masdar; Asl ile zıll, Rabb ile abd) herhangi bir nisbet ve izafetle yekdiğerinin aynı olmadığını; bunların hâricde mevcûd ve ayrı ayrı hakikatler ve mevcûdiyyetler bulunduğunu iyi anla ve (sakın seyr ve sülûke mübtenî, bir emr-i keşfî ve makamî olan) İttihâd ve Ayniyyet’e (fikir ve nazar ve ilm-i zahir ile) ka’il olmak gibi (bir hata ve yanlışa düşerek) dalâlet girdâblarına yuvarlanma. (S. 63-64)
₺500,00