Ara

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
Stok Kodu: K015
₺220,00
i h

İKİ GAVS-i ENÂM

ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ

Bu eser ilk defa müellifi Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından İstanbul Necm-i İstiklâl Matbaası’nda Eski harflerle taş baskı olarak 1932 senesinde bastırılmıştır. Araştırmacıların istifadesi için görüntüleri ve Eski harflerden Latin harflerine çevrilmiş ve telaffuzu aynen muhafaza edilen metni karşılıklı sayfalarda birlikte basılmıştır.

1341/1923 yılında yazılan bu eserde Muhammed İhsan Oğuz’un mürşidi Seyyid Ahmed el-Kürdî Çapakçûrî (1340/1921) ile onun mürşidi Aliyyü’s-Sebtî el-Paluvî’nin (1287/1870) biyografileri vardır. Mukaddimede, bu kitapta yer alan bilgilerin başlıca kaynağının Seyyid Ahmed el-Kürdî ile otuz yıllık beraberliği bulunan Harput Ulu Câmii İmamı Mehmed Tevfik Efendi olduğu belirtilmektedir. Mukaddimeden sonra Aliyyü’s-Sebtî’nin biyografisine geçilerek onun Hâlid-i Bağdâdî ile tanışması, hizmeti, halîfelik ve mürşitlik görevi, halifeleri, kerâmetleri ve ahirete göçmesi anlatılmaktadır. Ardından Seyyid Ahmed el-Kürdî’nin dünyaya geldiği, Peygamber Efendimiz’e ulaşan soy zinciri ve tarikat silsilesi, halîfelik ve irşâd ile görevlendirilmesi, nefsiyle cihadı ve ibadeti, bazı mübarek halleriyle kerâmetleri ve ahirete göçmesi hakkında bilgiler verilmektedir.9

Bu eser Seyyid Ahmed el-Kürdî ve Şeyh Aliyyü’s-Sebtî gibi iki büyük Allah Dostunu daha yakından tanıyabilmemiz ve hallerine vâkıf olarak feyizlenebilmemiz için kaleme alınmış çok kıymetli bir kitaptır.

9 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MUHAMMED İHSAN OĞUZ resmi

OSMANLIDAN CUMHURİYETE MUHAMMED İHSAN OĞUZ

OSMANLI'DAN CUMHURYET'E GEÇİŞ DÖNEMİNDE İTİKADİ AÇIDANMUHAMMED İHSAN OĞUZ 1887-1991 ylları arasında yasayan bir din âlimi ve mütefekkir olan Muhammed İhsan Oğuz'un eserlerini ilmî bakış açısıyla tetkik etmek, Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki ilmi ve kültürel atmosferi tanıma imkânı vermektedir. Onun baz itikâdi görüşleri üzerinden hazırlanan bu çalışma öncelikle onun kelâm konulara hâkim bir âlim ve mütefekkir olduğunu; daha sonra ise Osmanlı'nın muteber kaynakları üzerinden Osmanlı kelâm geleneğini Cumhuriyet'e aktaran ilmî bir kişilik olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada cevabını bulacağınız sorular kısaca şunlardır: • Muhammed İhsan Oğuz kimdir? • Muhammed İhsan Oğuz'un itikâdî anlayışında hâkim mezhebî düşünce nedir? • Muhammed İhsan Oğuz'da kelâm-tasavvuf ilişkisi nasıl kurulmuştur? • Kazâ ve kader konusu Muhammed İhsan Oğuz'un düşünce dünyasında neyi ifade eder? • İslâm ve siyasî yönetim ilişkisine Muhammed İhsan Oğuz'un yaklaşımı nasıldır? • Muhammed İhsan Oğuz Selefi midir ? • Muhammed İhsan Oğuz'un Hz. Peygamber ve sünnet tasavvuru nasıldır?
₺150,00
KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM resmi

KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM

KİTÂB-I SEYRÜ’S-SÂLİKÎN FÎ MENÂZİLİ’L-ĀRİFÎN Tenbîh: Ey kari’: Sıfat ile mevsüf, Hâlık ile mahlûk, Sani’ ile masnû’; Zahir ile mazhar; Sâdır ile masdar; Asl ile zıll, Rabb ile abd) herhangi bir nisbet ve izafetle yekdiğerinin aynı olmadığını; bunların hâricde mevcûd ve ayrı ayrı hakikatler ve mevcûdiyyetler bulunduğunu iyi anla ve (sakın seyr ve sülûke mübtenî, bir emr-i keşfî ve makamî olan) İttihâd ve Ayniyyet’e (fikir ve nazar ve ilm-i zahir ile) ka’il olmak gibi (bir hata ve yanlışa düşerek) dalâlet girdâblarına yuvarlanma. (S. 63-64)
₺500,00