Ara

KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM

KİTÂB-I SEYRÜ’S-SÂLİKÎN FÎ MENÂZİLİ’L-ĀRİFÎN Tenbîh: Ey kari’: Sıfat ile mevsüf, Hâlık ile mahlûk, Sani’ ile masnû’; Zahir ile mazhar; Sâdır ile masdar; Asl ile zıll, Rabb ile abd) herhangi bir nisbet ve izafetle yekdiğerinin aynı olmadığını; bunların hâricde mevcûd ve ayrı ayrı hakikatler ve mevcûdiyyetler bulunduğunu iyi anla ve (sakın seyr ve sülûke mübtenî, bir emr-i keşfî ve makamî olan) İttihâd ve Ayniyyet’e (fikir ve nazar ve ilm-i zahir ile) ka’il olmak gibi (bir hata ve yanlışa düşerek) dalâlet girdâblarına yuvarlanma. (S. 63-64)
Stok Kodu: K014
₺500,00
i h

KİTÂB-I SEYRÜ’S-SÂLİKÎN FÎ MENÂZİLİ’L-ÂRİFÎN

Bu eser, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin kendi el yazılarıyla Osmanlı Türkçesi olarak telif ettikleri Arap harflerinden Latin harflerine çevrilmiş ve metnin aynen muhafaza edildiği çeviri yazısı karşı sayfasına basılmıştır.

Bu mühim eserde; Peygamber Aleyhisselam’dan alınan ilimler, bu ilimlere vâkıf olan  erbabının silsile, mezhep ve tarikatleri, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat itikadı üzere olan kimselerin sırat-ı müstakim üzere bulundukları, bu itikadı terk edenlerin dalâlet üzere oldukları, itikadî, amelî, ahlâkî, ihlâsî hükümlerin neler olduğu, sohbet ve zikir yolları, râbıta hakkında mühim izahlar, Nakşibendiye Tarikati’ne has olan 11 kelime ve bunların açıklamaları, Nakşibendiye ve Müceddidiye Tarikati’nin manevî seyir ve ilerleme makamlarının 17 adet bulunduğu ve bunların isimlerinin daireler halinde bir tabloda gösterildiği ve her bir makamın ayrı ayrı tafsilatlı olarak izahı, Büyük İslâmî Tarikatler’in Peygamber Aleyhisselam’a kadar ulaşan silsileleri, İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin müridlere lazım olan edepler hakkındaki bir mektubu, Tarikat-i Nakşibendiyye’ye has olan bazı tasavvufî ıstılahlar vb. pek çok dinî ve tasavvufî konular Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından derinlemesine tetkik ve izah edilmiştir. 1337/1919 yılında yazılan ve tasavvuf ile ilgili olan bu eser, İmam Rabbânî’nin ortaya koyduğu on yedi makamın özellikleri ile seyr ve sülûkünü anlatmaktadır. Bir mukaddime ile beş fasıldan meydana gelmiştir. İlk fasıl âlem-i emr ve halk latîfelerinin halleri ile tasfiye ve tezkiyelerinin usûl ve yollarını; ikinci fasıl daire-i imkânın halleri ile seyr ve sülûkünü; üçüncü fasıl velâyet-i suğrâ, velâyet-i kübrâ, velâyet-i ulyâdan oluşan üç velâyetin halleri ile seyr ve sülûklerini; dördüncü fasıl kemâlât-ı nübüvvet, kemâlât-ı risâlet, kemâlât-ı ulü’l-azmdan oluşan üç kemâlâtın halleri ile seyr ve sülûklerini; beşinci fasıl hakîkat-i Kâbe, hakîkat-i Kur’ân, hakîkat-i salât, hakîkat-i İbrâhimiyye, hakîkat-i Mûseviyye, hakîkat-i Muhammediyye, hakîkat-i Ahmediyye’den oluşan yedi hakîkatin ve hakîkat-i salât’tan sonra olan mabûdiyyet-i sırf makamıyla hakîkat-i Ahmediyye’den sonra olan hubbi sırf makamının ve bu makamın yukarısındaki zât-ı baht ve lâ taayyün mertebesinin halleri ile seyr ve sülûklerinden bahsetmektedir.4

Bu çok kıymetli eser, tasavvuf alanındaki derinlik, araştırma, bilgi birikimi, tasavvufî tabir ve ıstılahların gayet güzel izah edilmesi yönüyle Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi vasıtasıyla İslâm Âlemi’nin ve tasavvuf meraklılarının istifadesine sunulmuştur.

4 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM resmi

EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM

EL-FEVZÜ’L-KEBÎRÜ’L-EBEDİYY Fî Beyân-ı Usûl-i Akâid ve Ahkâm ve Mesâil-i Dîn-i Celîl-I Muhammediyy Ekmel bir insân olmak içün: (îmân-ı kâmil, ilm-i nâfi', amel-i sâlih, ahlâk-ı fazıl, ihlâs-ı tâm) kemâllerinin müctemi‘ olması lâzımdır. Bir insânda bu kemâllerin ictimâ‘ı: Ânı dereke-i behîmiyyetden ihrâc zirve-i ekmeliyyete ıs'âd eder. (Sayfa: 42-43)
₺500,00
İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM resmi

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
₺220,00
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00