Ara

EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM

EL-FEVZÜ’L-KEBÎRÜ’L-EBEDİYY Fî Beyân-ı Usûl-i Akâid ve Ahkâm ve Mesâil-i Dîn-i Celîl-I Muhammediyy Ekmel bir insân olmak içün: (îmân-ı kâmil, ilm-i nâfi', amel-i sâlih, ahlâk-ı fazıl, ihlâs-ı tâm) kemâllerinin müctemi‘ olması lâzımdır. Bir insânda bu kemâllerin ictimâ‘ı: Ânı dereke-i behîmiyyetden ihrâc zirve-i ekmeliyyete ıs'âd eder. (Sayfa: 42-43)
Stok Kodu: K010
₺500,00
i h

EL-FEVZÜ’L-KEBÎRÜ’L-EBEDİYY

Fî Beyân-ı Usûl-i Akāid ve Ahkâm ve Mesâil-i Dîn-i Celîl-i Muhammediyy

Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi bu eserin orijinal nüshasını kendi el yazılarıyla eski Türkçeyi kullanarak Arap harfleriyle yazmışlardır. Araştırmacıların istifade edebilmeleri için görüntüleri bu kitapta sunulmuştur. Arap harflerinden Latin harflerine çevrilmiş, orijinal telaffuzu aynen muhafaza edilerek yazılmış şekli de karşı sayfasına basılmıştır.

Bu kitapta: Genel olarak dinin ne olduğunu, İslâm Dini’nin yüce niteliğini, İslâm Dîni’ne ve Müslümanlara atılan iftiraları, Hristiyan ve Yahudilerin batıl inançlarını, İslâm Dîni’nin siyasî - manevî bazı arızalar sebebiyle gerçek saflığını ortaya koyamaması, İslâm itikadı, amel ve ahlâkı hakkındaki hükümleri, her mükellef için iman edilmesi, inanılması farz olan hükümleri, dînî hükümlerin kaynakları olan Allah’ın kitabı, Allah Resûlü’nün sünneti, Kâmil ümmetin icmâı ve Müctehidlerin kıyâsı gibi mevzuları, hadislerin çeşitlerini, itikadî mezheplerden olan Ehl-i Sünnet - Ehl-i Bid̒at hakkında açıklamaları, kâmil bir insan olabilmek için neler yapılmasının icap ettiğini, Allah’ın rızasının nasıl elde edileceğini, imanın tarif ve keyfiyetini,   Allah’a iman, Allah’ın sıfatları, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaza ve kadere iman gibi mühim hususları vb. pek çok mühim meseleyi Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tatmin edici bir tarzda, Kur᾽an ve Sünnet’ten deliller ve sıhhatli bilgilerle bizlere sunmaktadır. Bu eser Miftâhu’s-Saâde’nin bir özeti olup, dinin tanımı ve mahiyyeti, İlm-i Tevhîdi açıklamaktadır. İtikâda, amele, ahlâka ve ihlâsa ilişkin hükümlerle ef’âl-i mükellefîni içermekte; İslâm’ın altı iman esası ile bunlara ilişkin meselelere cevaplar içermektedir.5

Bu kutsî eser Müslümanlara, İslâmî hakikatleri en doğru tarzda gösteren, iman şuuru ve gönül huzuru veren, her Müslüman’ın okuduğunda kendisini daha bilgili ve daha mutmain addedeceği çok kıymetli bir eserdir.

5 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM resmi

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
₺220,00
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00
KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM resmi

KİTAB-I SEYRÜ’S-SALİKİN TIPKI BASIM

KİTÂB-I SEYRÜ’S-SÂLİKÎN FÎ MENÂZİLİ’L-ĀRİFÎN Tenbîh: Ey kari’: Sıfat ile mevsüf, Hâlık ile mahlûk, Sani’ ile masnû’; Zahir ile mazhar; Sâdır ile masdar; Asl ile zıll, Rabb ile abd) herhangi bir nisbet ve izafetle yekdiğerinin aynı olmadığını; bunların hâricde mevcûd ve ayrı ayrı hakikatler ve mevcûdiyyetler bulunduğunu iyi anla ve (sakın seyr ve sülûke mübtenî, bir emr-i keşfî ve makamî olan) İttihâd ve Ayniyyet’e (fikir ve nazar ve ilm-i zahir ile) ka’il olmak gibi (bir hata ve yanlışa düşerek) dalâlet girdâblarına yuvarlanma. (S. 63-64)
₺500,00