Ara

MÜCAHEDAT-I DİNİYYE TIPKI BASIM

MÜCAHEDÂT-İ DÎNİYYE MEKTUBAT-ı KUDSIYYE-i eş-ŞEYH es-SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ KADDESALLÂHU RÛHAHÜ’L-AZÎZ Malûm-ı ülü’l-ebsârdır ki Ehl-i hakikat indinde kemmiyyet ve kesrete aslâ itibâr yoktur. Ânların indinde muteber olan tâlib-i sâdık ve mürîd-i hakîkînin vücûdudur. Zîrâ Bir mürşidin yüz binlerce müridi olabilir. Fakat Bunların içinde mürîd-i hakîkî ekaldir. Diğer bir mürşidin ise zâhirde kesret-i müntesibîni yoktur, lâkin birkaç mürîd-i hakîkîsi vardır. Gerek o kesret içinde ve gerek bu kıllet içinde vâris-i ekmel olan ancak bir veyâ birkaç şahıstır. İşte o bir veyâ birkaç ferdin kıymeti Allâhın, Resûlullahın indinde bütün âlemin kıymetine muâdildir. Böyle bir ekmel yetiştiren mürşidin hizmeti dahî İndallah ve İnd-i Resûlullah bütün âlemi irşâd eylemek gibidir. Çünki İnsân-ı Kâmil sûret ve hakikati ile âlemin enmûzeci, zâhir ve bâtını ile kevneynin cismi ve rûhu mesâbesindedir. Fefhem! (Sayfa 13)
Stok Kodu: K012
₺400,00
i h

MÜCÂHEDÂT-ı DÎNİYYE

MEKTÛBÂT-ı KUDSİYYE-i

eş-ŞEYH es- SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ

KADDESALLÂHU RÛHAHÜ’L-AZÎZ

Bu eserin müellif nüshası Osmanlıca olarak Eski harflerle yazılmıştır. Araştırmacıların istifadesi için görüntüleri ve Eski harflerden Latin harflerine çevrilmiş ve telaffuzu aynen muhafaza edilen metni birlikte basılmıştır.

Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi küçük yaşlarından itibaren Allah Dostlarına büyük bir ilgi ve sevgi duyduklarını, bu sebeple Mürşid-i Kâmil aramaya başladıklarını belirtmişler, bazı zâtlara tâbi olduklarını ve istifadelerde bulunduklarını beyan etmişlerdir. Bu zâtların âhirete irtihallerinden sonra tekrar mürşid arayışlarının devam ettiğini, çok uzun yıllar süren araştırma ve gayretlerinden sonra 1917 senesinde Peygamber Efendimiz’in doğum yıldönümü gecesinde kendisine "Seyyid Ahmed el-Kürdî" yazılı bir levha gösterilerek "Bu isim, Mürşid ve İnsân-ı Kâmil ismidir" diye seslenildiğini kaydetmişlerdir. 1340/1921 yılında yazılan bu eser bir mukaddime ile Seyyid Ahmed el-Kürdî (Çapakçûrî)’nin Muhammed İhsan Oğuz’a yazdığı dokuz mektup ve hasbihâlden oluşmaktadır. Mukaddimede Muhammed İhsan Oğuz’un mürşid arayışı ve Seyyid Ahmed el Kürdî’yi nasıl bulduğu anlatılmaktadır. Devamında Ahmed el-Kürdî Çapakçûrî’nin yazdığı dokuz mektupta kendisine yaptırdığı seyr ve sülûkün safhaları, sorularına verdiği cevap ve açıklamalar, icâzetnâme ve nasihatler bulunmaktadır. Eserin sonundaki hasbihal bölümünde ise Seyyid Ahmed el-Kürdî Çapakçûrî’nin vefatı üzerine Muhammed İhsan Oğuz’un ihvânına verdiği mesajlar, önemli bilgi ve uyarılar yer almaktadır.8

Bu eser, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin çocukluğundan itibaren geçirdikleri tasavvufî hayatlarını, Seyyid Hazretleriyle mektuplaşmalarındaki manevî ilimleri ve bu mektuplardaki kutsî tavsiyeleri bizlere bildirmesi açısından çok ehemmiyetlidir.

8 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM resmi

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
₺220,00
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM resmi

EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM

EL-FEVZÜ’L-KEBÎRÜ’L-EBEDİYY Fî Beyân-ı Usûl-i Akâid ve Ahkâm ve Mesâil-i Dîn-i Celîl-I Muhammediyy Ekmel bir insân olmak içün: (îmân-ı kâmil, ilm-i nâfi', amel-i sâlih, ahlâk-ı fazıl, ihlâs-ı tâm) kemâllerinin müctemi‘ olması lâzımdır. Bir insânda bu kemâllerin ictimâ‘ı: Ânı dereke-i behîmiyyetden ihrâc zirve-i ekmeliyyete ıs'âd eder. (Sayfa: 42-43)
₺500,00
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00