Ara

KİTABÜL KAZA VEL KADER (ORİJİNAL)

KITÂBU'L KAZĀ vel-KÂDER İRÂDE-İHTİYÂR İSTİTÂ'AT-İ BEŞER Hakikaten: Ferdlerin de milletlerin de kendi saâdet ve felâketlerine bâis olan, yine kendileridir?... Bir ferd: Kendi vesâit-i maîşetini istihsâle çalışır, şerâitini câmi' sûrette, vâkıfâne esbâbına tevessül eder, başka bir mâni' de bulunmazsa (biiznillâh) maksadına nâil olur?... Bi'lakis: Çalışmaz, atâlet ve betâlet içinde oturursa hiç şüphesiz, zillet ve meskenet, fakr ve zarûret içinde kalır?... Çünki: Esbâb-ı saâdetin saâdet husûle getirmesi muktezâ yı takdîr olduğu gibi, esbâb-ı felâketin de felâket tevlîd etmesi muktezâ yı takdîrdir, her ikisi de mukadderdir?...
Stok Kodu: K005
₺110,00
i h

KİTÂBU’L-KAZÂ ve’l-KADER

İRÂDE İHTİYÂR İSTİTÂAT-İ BEŞER

Eserin bu baskısında; Arap harfleri ile yazılmış orijinal görüntüler sağ tarafa, Latin harfleriyle, orijinal telaffuzu aynen muhafaza edilerek yazılışı sol sayfalara basılmıştır.

Bu eserde; Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi Kazâ ve Kader, İrâde (Dileyebilme), İhtiyâr (Seçebilme) meselelerinin önemini açıklamış, Kazâ ve Kaderle alakalı İslâmiyet’in doğuşundan günümüze kadar fikirleri büyük kitleler tarafından benimsenmiş bulunan din adamlarının fikir ve görüşlerinden bahsetmiştir. Bu din adamlarının fikir ve görüşlerini mukayese ederek tafsilatıyla izah etmiş, ayrıca Kazâ ve Kader hakkındaki farklı görüşlerin neler olduğunu çok net bir üslupla açıklamış ve nakletmiştir. 1956 yılında yazılan bu eser, çoğu kimsenin zihnini meşgul eden ve genellikle yanlış anlaşılan kaza ve kader konusunu Kur’an ve sünnet ışığında derinliğine incelemekte, insan iradesinin mahiyetini, değer ve önemini ortaya koyarak okuyanlara sorumluluk bilinci aşılamaktadır. Eserde önce insanın fiilleri, kudret ve iradesi, sonra da kader ve kazâ meselesi söz konusu edilmektedir. Eş’ariyye, Mâtürîdiyye, Cebriyye ve Mu’tezile’nin bu konulara ilişkin telakkileri ile görüş ayrılıkları anlatılmakta, Ehl-i sünnet inancını temsil ettiğini düşündüğü Eş’ariyye ve Mâtürîdiyye’nin bakış açılarıyla aralarındaki farklılıklar açıklanmaktadır. Eserin orijinali defter hâlinde 186 sahifeden oluşmaktadır.1

Netice itibariyle Kazâ ve Kader meselesi, en doğru şekilde çözümlenerek akla en uygun delillerle teyit edilmiş, Kur᾽an ve Sünnet’in beyan ettiği kaidelere uygun bir usulde, apaçık bir şekilde bu eşsiz eserde Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından mükemmelen ortaya konulmuştur.

1 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
 KAZÂ ve KADER YENİ BASKI resmi

KAZÂ ve KADER YENİ BASKI

KAZÂ ve KADER KİTABI İNSANIN DİLEYEBİLMESİ, SEÇEBİLMESİ, GÜÇ YETİREBİLMESİ KİTÂBÜ'L KAZÂ ye'l-KADER İRADE, İHTİYAR, İSTİTÂ'AT-İ BEŞER Bu eser, Müslümanların Kazâ ve Kader hakkındakl eksik bilgilerini tamamlayacak ve hatalı bilgileri ortadan kaldıracaktır. İnsanların sorumluluklarının ne şeklide olduğu, nasıl ortaya çıktığı, ceza ve mükâfatın nasıl gerçekleştiği, bunda insana verilen Dileyebilme (İrade), Seçebilme (İhtiyar) yeteneklerinin tesirinin ne olduğu; Yüce Allah’ın İlâhi töresinde bulunan, Kur’an ve Sünnet’e mutabık, hak ve hakikate uygun, doğa bilimleri ile çelişmeyen bilgiler İle öğrenilecektir. Dileyebilme (İrade) ve Seçebilme’nin (İhtiyar’ın), insan ve toplumların gelişiminde tesirinin ne denli büyük olduğu ve önemi, Müslümanlığa ve insanlığa yerleşecektir. Böylelikle; İslam’ın, günümüzde müsbet ilimler diye adlandırılan, aslında Yüce Allah’ımız’ın koyduğu kurallardan ibaret bulunan bilimlerin hiçbiri ile çelişmediği ve hepsini içine aldığı; bir millet ve memleketin devamlılığının; adalet ile halkının hak ve hukuka saygı göstermesi ve uymasıyla mümkün olacağı güneş gibi, apaçık ortaya çıkacaktır. Kazâ ve Kader; Dileyebilme, Seçebilme, İnsanın Güç Yetirebilmesi meselesini doğru bilen fertlerden oluşan toplum ve millet, en kısa zamanda yeryüzünün en gelişmiş toplumu ve milleti olacaktır.
₺110,00
DİN-İ MÜBİN-İ İSLAM TIPKI BASIM resmi

DİN-İ MÜBİN-İ İSLAM TIPKI BASIM

DÎN-i MÜBÎN-i İSLÂM 13 - Allâhü Teâlâ’nın Sıfâtı: Mahlûkātın sıfâtına hiçbir sûretle mümâsil ve müşâbih değildir. Aksi takdîrde: Hâdis ve mahlûkun sıfâtı cinsinden olur. Biz: Hem aslımız, hem sıfâtımızla mesbûku’l-ademiz. Aslımız, hakīkatimiz yokluktur, ademiyyettir. Mir’ât-ı adem üzerinde parlamış, feyz-i tecellî-i vücûdî ve sıfâtî ile mev- cûd-nümâ olmuş mahlûklarız. Zâtî, aslî, hakīkī, istiklâlî hiçbir şey’e mâlik değiliz…. her ân: Vücûd ve kıyâmımızda, her harekât ve sekenâtımızda Hâlık Teâlâ’ya ve Ânın kayyû- miyyetine muhtâcız!
₺280,00
MUFASSAL İLMİHÂL (VESİLETÜNNECAT) YENİ BASKI ORİJİNAL resmi

MUFASSAL İLMİHÂL (VESİLETÜNNECAT) YENİ BASKI ORİJİNAL

VESÎLETÜ’n-NECÂT MUFASSAL İLMİHÂL Şimdiye kadar yazılan ilmihâllerde, usûl'ü-dîn olan Akâid-i İslâmiyye'ye pek kısa temâs edilmiş, yahut hiç edilmemiş; yalnız fürû'u-dîn olan A'mâl-i Şer'iyye'ye ehemmiyet ve vüs'at verilmiştir. Gerçi: buna da şedîd ihtiyaç vardır; fakat bu vüs'at ve tafsîlâtın, aşırı derecede olmaması, melâl verecek haddi bulmaması; belki, mümkin olduğu kadar muhtasarlık, müfîdlik iltizâm edilmesi bizce daha muvâfık görülmüştür. Anınçün: Tarz-ı tahrîrimizde Akâid-i İslâmiyye'ye zamanın ihtiyâcı nisbetinde müfîdlik, muhtasarlık ve fakat, mu'tedil vüs'atlilik verilmiş bulunmaktadır. İmdi: Kitâbımız: İki büyük kısım teşkil edecek; birinci kısım, usûl'ü-dîn olan Akâid-i İslâmiyye'yi mu'tedil-mufassal sûrette tazammun eyleyecek, ikinci kısım, füru'u-dîn olan A'mâl-ı Şer'iyye'yi lüzûmu kadar, tafsillice bildirecektir. (Mukaddime 1. Sayfa)
₺180,00
KİTABÜL KAZA VEL KADER TIPKI BASIM resmi

KİTABÜL KAZA VEL KADER TIPKI BASIM

KİTÂBU'L KAZA vel-KADER İRADE-İHTİYAR İSTİT'AT-İ BEŞER Hakikaten: Ferdlerin de milletlerin de kendi saâdet ve felaketlerine bâis olan, yine kendileridir?... Bir ferd: Kendi vesâit-i maTşetini istihsâle çalışır, şeraitini câmi' sûrette, vakıfâne esbabına tevessül eder, başka bir mâni' de bulunmazsa ( biiznillâh ) maksadına nâil olur?... Bi'lakis: Çalışmaz, atâlet ve betâlet içinde oturursa hiç şüphesiz, zillet ve meskenet, fakr ve zarûret içinde kalır?... Çünki: Esbab-ı saâdetin saâdet husûle getirmesi mukteza yı takdir olduğu gibi, esbab-ı felaketin de felaket tevrid etmesi muktezâ yı takdIrdir, her ikisi de mukadderdir?...
₺300,00