Ara

KAZÂ ve KADER YENİ BASKI

KAZÂ ve KADER KİTABI İNSANIN DİLEYEBİLMESİ, SEÇEBİLMESİ, GÜÇ YETİREBİLMESİ KİTÂBÜ'L KAZÂ ye'l-KADER İRADE, İHTİYAR, İSTİTÂ'AT-İ BEŞER Bu eser, Müslümanların Kazâ ve Kader hakkındakl eksik bilgilerini tamamlayacak ve hatalı bilgileri ortadan kaldıracaktır. İnsanların sorumluluklarının ne şeklide olduğu, nasıl ortaya çıktığı, ceza ve mükâfatın nasıl gerçekleştiği, bunda insana verilen Dileyebilme (İrade), Seçebilme (İhtiyar) yeteneklerinin tesirinin ne olduğu; Yüce Allah’ın İlâhi töresinde bulunan, Kur’an ve Sünnet’e mutabık, hak ve hakikate uygun, doğa bilimleri ile çelişmeyen bilgiler İle öğrenilecektir. Dileyebilme (İrade) ve Seçebilme’nin (İhtiyar’ın), insan ve toplumların gelişiminde tesirinin ne denli büyük olduğu ve önemi, Müslümanlığa ve insanlığa yerleşecektir. Böylelikle; İslam’ın, günümüzde müsbet ilimler diye adlandırılan, aslında Yüce Allah’ımız’ın koyduğu kurallardan ibaret bulunan bilimlerin hiçbiri ile çelişmediği ve hepsini içine aldığı; bir millet ve memleketin devamlılığının; adalet ile halkının hak ve hukuka saygı göstermesi ve uymasıyla mümkün olacağı güneş gibi, apaçık ortaya çıkacaktır. Kazâ ve Kader; Dileyebilme, Seçebilme, İnsanın Güç Yetirebilmesi meselesini doğru bilen fertlerden oluşan toplum ve millet, en kısa zamanda yeryüzünün en gelişmiş toplumu ve milleti olacaktır.
Stok Kodu: K004
₺110,00
i h

KİTÂBU’L-KAZÂ ve’l-KADER İRÂDE-İHTİYÂR İSTİTÂAT-İ BEŞER

Eserin Orijinal Dilinin Türkçe Harfleriyle Baskısı

Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Kazâ ve Kader hususunda kaleme aldığı bir eserdir. Bu eser baskıya hazırlanırken; Arap harfleri ile yazılmış orijinal eser Latin harfleriyle orijinal telaffuzu aynen muhafaza edilerek yeniden yazılmıştır.

Bu eserde; Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi Kazâ ve Kader, İrâde (Dileyebilme), İhtiyâr (Seçebilme) meselelerinin önemini açıklamış, Kazâ ve Kaderle alakalı İslâmiyet’in doğuşundan günümüze kadar fikirleri büyük kitleler tarafından benimsenmiş bulunan din adamlarının fikir ve görüşlerinden bahsetmiştir. Bu din adamlarının fikir ve görüşlerini mukayese ederek tafsilatıyla izah etmiş, ayrıca Kazâ ve Kader hakkındaki farklı görüşlerin neler olduğunu çok net bir üslupla açıklamış ve nakletmiştir. 1956 yılında yazılan bu eser, çoğu kimsenin zihnini meşgul eden ve genellikle yanlış anlaşılan kaza ve kader konusunu Kur’an ve sünnet ışığında derinliğine incelemekte, insan iradesinin mahiyetini, değer ve önemini ortaya koyarak okuyanlara sorumluluk bilinci aşılamaktadır. Eserde önce insanın fiilleri, kudret ve iradesi, sonra da kader ve kazâ meselesi söz konusu edilmektedir. Eş’ariyye, Mâtürîdiyye, Cebriyye ve Mu’tezile’nin bu konulara ilişkin telakkileri ile görüş ayrılıkları anlatılmakta, Ehl-i sünnet inancını temsil ettiğini düşündüğü Eş’ariyye ve Mâtürîdiyye’nin bakış açılarıyla aralarındaki farklılıklar açıklanmaktadır. Eserin orijinali defter hâlinde 186 sahifeden oluşmaktadır.1   

Netice itibariyle Kazâ ve Kader meselesi, en doğru şekilde çözümlenerek akla en uygun delillerle teyit edilmiş, Kur᾽an ve Sünnet’in beyan ettiği kaidelere uygun bir usulde, apaçık bir şekilde bu eşsiz eserde Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından mükemmelen ortaya konulmuştur.

1 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
ÂRİFLER SILSİLESI 3. CİLT resmi

ÂRİFLER SILSİLESI 3. CİLT

ÂRİFLER SİLSİLESİ SIDDÎKLER BİOGRAFİSİ Üçüncü Cilt Akl-ı selim sahipleri bilir ve kabul ederler ki; hakikatler başka, menkıbeler başkadır. İlmi hakikatler insanın görüş ve anlayışını açar, akıl ve kavrayışını yükseltir, manevi erginlik ve kemâle ulaştırır. Yasanmış menkıbeler de, kalbe zevk ve şevk verir. Fakat; genellikle menkıbelere abartılar, gerçeğe aykırı ve yaşanmamış şeyler girer. Bu bakımdan; onların ihtiyatla değerlendirilmesi lâzımdır. İhtiyatlı olmak iyi şeydir. İnsanı hatalardan, tehlikelerden, zararlardan korur. Onun için; yüksek yaratılışlı zatlar, hakikatlere önem verirler.
₺135,00
ÂRİFLER SİLSİLESİ 4. CİLT resmi

ÂRİFLER SİLSİLESİ 4. CİLT

Ârifler Silsilesi Silsiletü’l-Ârifîn Tezkiretü’s-Sîddîkin Dini ve ilmi konulardaki inceleme, araştırma ve eserleri ile tanınan büyük Alim, Arif ve Mutasavvıf Muhammed Ihsan Oğuz'un ilmi ve tasavvufi eserlerini yayımlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Mehmet Ihsan Oğuz Vakfı, Arifler Silsilesi isimli eserin dördüncü cildini okuyucularına sunmaktadır. Kitabın yazarı Muhammed Ihsan Oğuz Beyefendi, Osmanlıca üslup taşıyan kitaplarını, yeni neslin yararlanabilmesi için sadeleştirilerek bastırılmasına; ancak orijinalinin de kitapta yer alması şartı ile müsaade etmişler, kitapların yayımlanması çalışmaları da bu şekilde planlanmıştı. Bundan böyle yine aynı prensip ve usul içerisinde, daha özenli ve dikkatli hareket edilerek kitapların neşrine devam edilecektir. Aslına tam sadakati temin etmek, amaçlı amaçsız herhangi farklılığı önlemek için kitapların Arap harfleriyle yazılı orijinal nüshalarının fotoğrafları ilk bölümde yer alacak, bunu takiben Latin harfleriyle yazılı şekli konulacak, daha sonra da yeni neslin faydalanabilmesi için sadeleştirilmiş kısmı yer alacaktır. Böylece araştırmacıların, Arapça bilenlerin ve bilmeyenlerin Osmanlıcaya aşina olanların ve olmayanların, yeni neslin kitaptan faydalanma imkanı açık bulundurulacaktır. Bu dördüncü cilt, tamamı otuz üç zattan oluşan silsile büyüklerinden yirmi beşincisi olan Muhammed Ma'sum Hazretleriyle başlayıp otuz üçüncüsünü teşkil eden Muhammed Ihsan Oğuz Beyefendi ile son bulmaktadır. Eserin Islam Alemine ve Müslümanlara hayırlı ve faydalı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz. Mehmet İhsan Oğuz Vakfı Oğuz Yayınları
₺135,00
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00
SAADET ANAHTARI resmi

SAADET ANAHTARI

“Tam ve olgun bir Müslüman olmak için; iman ile ilmin, amelin, ahlâkın, İhlasın beraber olması şarttır. Bir insanda bunların birlikteliği istikamettir. İstikamet en büyük kemâldir. Zirâ; istikamet kerâmetten üstündür. Onun için; (El istikâmetü fevka’l-kerâmeti) "istikamet kerâmetten üstündür" buyurulmuştur. İstikamet çok büyük ve son derecede önemli bir husus olup, ebedî (sonsuz) saadetin temelidir.” (Sayfa 97)
₺110,00