Ara

KİTABÜL KAZA VEL KADER TIPKI BASIM

KİTÂBU'L KAZA vel-KADER İRADE-İHTİYAR İSTİT'AT-İ BEŞER Hakikaten: Ferdlerin de milletlerin de kendi saâdet ve felaketlerine bâis olan, yine kendileridir?... Bir ferd: Kendi vesâit-i maTşetini istihsâle çalışır, şeraitini câmi' sûrette, vakıfâne esbabına tevessül eder, başka bir mâni' de bulunmazsa ( biiznillâh ) maksadına nâil olur?... Bi'lakis: Çalışmaz, atâlet ve betâlet içinde oturursa hiç şüphesiz, zillet ve meskenet, fakr ve zarûret içinde kalır?... Çünki: Esbab-ı saâdetin saâdet husûle getirmesi mukteza yı takdir olduğu gibi, esbab-ı felaketin de felaket tevrid etmesi muktezâ yı takdIrdir, her ikisi de mukadderdir?...
Stok Kodu: K018
₺300,00
i h

KAZÂ ve KADER KİTABI

İNSANIN DİLEYEBİLMESİ, SEÇEBİLMESİ, GÜÇ YETİREBİLMESİ

KİTÂBÜ’L-KAZÂ ve’l-KADER

İRADE, İHTİYAR, İSTİTÂ̒AT-İ BEŞER)

2017 yılında basılan bu eserde Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin kullandığı Osmanlı dönemi Türkçesindeki bugün anlaşılması zor görülen bazı kelimelerin açıklaması parantez içinde verilmiştir. Bu eserin baskıya hazırlanması aşamasında yeni neslin daha iyi anlayabilmesi için eserin orijinal telaffuzuna karşılık gelen, günümüzde tercih edilen kelimeler kullanılmış ve bu kelimelerle eser yeniden basılmıştır. Bu çalışmada; anlam, şekil ve cümle yapısı itibariyle eserin orijinaline sadık kalınmasına azami surette gayret edilmiştir.

Bu eserde; Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi Kazâ ve Kader, İrâde (Dileyebilme), İhtiyâr (Seçebilme) meselelerinin önemini açıklamış, Kazâ ve Kaderle alakalı İslâmiyet’in doğuşundan günümüze kadar fikirleri büyük kitleler tarafından benimsenmiş bulunan din adamlarının fikir ve görüşlerinden bahsetmiştir. Bu din adamlarının fikir ve görüşlerini mukayese ederek tafsilatıyla izah etmiş, ayrıca Kazâ ve Kader hakkındaki farklı görüşlerin neler olduğunu çok net bir üslupla açıklamış ve nakletmiştir. 1956 yılında yazılan bu eser, çoğu kimsenin zihnini meşgul eden ve genellikle yanlış anlaşılan kaza ve kader konusunu Kur’an ve sünnet ışığında derinliğine incelemekte, insan iradesinin mahiyetini, değer ve önemini ortaya koyarak okuyanlara sorumluluk bilinci aşılamaktadır. Eserde önce insanın fiilleri, kudret ve iradesi, sonra da kader ve kazâ meselesi söz konusu edilmektedir. Eş’ariyye, Mâtürîdiyye, Cebriyye ve Mu’tezile’nin bu konulara ilişkin telakkileri ile görüş ayrılıkları anlatılmakta, Ehl-i sünnet inancını temsil ettiğini düşündüğü Eş’ariyye ve Mâtürîdiyye’nin bakış açılarıyla aralarındaki farklılıklar açıklanmaktadır. Eserin orijinali defter hâlinde 186 sahifeden oluşmaktadır.1  

Netice itibariyle Kazâ ve Kader meselesi, en doğru şekilde çözümlenerek akla en uygun delillerle teyit edilmiş, Kur᾽an ve Sünnet’in beyan ettiği kaidelere uygun bir usulde, apaçık bir şekilde bu eşsiz eserde Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından mükemmelen ortaya konulmuştur.

1 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
DİN-İ MÜBİN-İ İSLAM TIPKI BASIM resmi

DİN-İ MÜBİN-İ İSLAM TIPKI BASIM

DÎN-i MÜBÎN-i İSLÂM 13 - Allâhü Teâlâ’nın Sıfâtı: Mahlûkātın sıfâtına hiçbir sûretle mümâsil ve müşâbih değildir. Aksi takdîrde: Hâdis ve mahlûkun sıfâtı cinsinden olur. Biz: Hem aslımız, hem sıfâtımızla mesbûku’l-ademiz. Aslımız, hakīkatimiz yokluktur, ademiyyettir. Mir’ât-ı adem üzerinde parlamış, feyz-i tecellî-i vücûdî ve sıfâtî ile mev- cûd-nümâ olmuş mahlûklarız. Zâtî, aslî, hakīkī, istiklâlî hiçbir şey’e mâlik değiliz…. her ân: Vücûd ve kıyâmımızda, her harekât ve sekenâtımızda Hâlık Teâlâ’ya ve Ânın kayyû- miyyetine muhtâcız!
₺280,00
EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM resmi

EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM

EL-FEVZÜ’L-KEBÎRÜ’L-EBEDİYY Fî Beyân-ı Usûl-i Akâid ve Ahkâm ve Mesâil-i Dîn-i Celîl-I Muhammediyy Ekmel bir insân olmak içün: (îmân-ı kâmil, ilm-i nâfi', amel-i sâlih, ahlâk-ı fazıl, ihlâs-ı tâm) kemâllerinin müctemi‘ olması lâzımdır. Bir insânda bu kemâllerin ictimâ‘ı: Ânı dereke-i behîmiyyetden ihrâc zirve-i ekmeliyyete ıs'âd eder. (Sayfa: 42-43)
₺500,00
MUFASSAL İLMİHÂL (VESİLETÜNNECAT) YENİ BASKI ORİJİNAL resmi

MUFASSAL İLMİHÂL (VESİLETÜNNECAT) YENİ BASKI ORİJİNAL

VESÎLETÜ’n-NECÂT MUFASSAL İLMİHÂL Şimdiye kadar yazılan ilmihâllerde, usûl'ü-dîn olan Akâid-i İslâmiyye'ye pek kısa temâs edilmiş, yahut hiç edilmemiş; yalnız fürû'u-dîn olan A'mâl-i Şer'iyye'ye ehemmiyet ve vüs'at verilmiştir. Gerçi: buna da şedîd ihtiyaç vardır; fakat bu vüs'at ve tafsîlâtın, aşırı derecede olmaması, melâl verecek haddi bulmaması; belki, mümkin olduğu kadar muhtasarlık, müfîdlik iltizâm edilmesi bizce daha muvâfık görülmüştür. Anınçün: Tarz-ı tahrîrimizde Akâid-i İslâmiyye'ye zamanın ihtiyâcı nisbetinde müfîdlik, muhtasarlık ve fakat, mu'tedil vüs'atlilik verilmiş bulunmaktadır. İmdi: Kitâbımız: İki büyük kısım teşkil edecek; birinci kısım, usûl'ü-dîn olan Akâid-i İslâmiyye'yi mu'tedil-mufassal sûrette tazammun eyleyecek, ikinci kısım, füru'u-dîn olan A'mâl-ı Şer'iyye'yi lüzûmu kadar, tafsillice bildirecektir. (Mukaddime 1. Sayfa)
₺180,00