Ara

SAADET ANAHTARI TIPKI BASIM (MİFTAHÜSSAADE)

MİFTÂHU’S-SAÂDE "Kâmil bir müslüman olmak için; imân ile ilmin, amelin, ahlâkın, ihlâsın içtimâi, berâber olması şarttır. Bir ferdde bunların berâberliği, istikâmettir. İstikâmet en büyük kemâldir. Zîrâ; istikâmet fevk-ı kerâmettir. Anınçün; (Elistikâmetü fevka'l-kerâmeti) buyurulmuştur. İstikâmet çok büyük ve fevkalâde mühim bir emir olup, mebnâ-yı saâdet-i ebediyye ve sermediyyedir.'1 (Sayfa 86)
Stok Kodu: K006
₺500,00
i h

MİFTÂHÜ’S-SAÂDE

Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi bu eserin orijinal nüshasını kendi el yazılarıyla kadim Osmanlı Türkçesi kullanarak Arap harfleriyle yazmışlardır. Araştırmacıların istifadesi için görüntüleri bu kitapta sunulmuş, Arap harflerinden Latin harflerine çevrilmiş ve orijinal telaffuzu aynen muhafaza edilerek yazılmış şekli de karşı sayfasına basılmıştır. Böylelikle eser üzerinde çalışma yapmak isteyenlerin ihtiyaçları giderilmiştir.

Bu kitapta Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi: Genel olarak dinin ne olduğunu, İslâm Dini’nin yüce niteliğini, Hristiyan ve Yahudilerin inançlarını, İslâm inancı, amel ve ahlâkı hakkındaki hükümleri, her mükellef için iman edilmesi, inanılması farz olan altı asla ilişkin hükümleri, bilgiye ulaşma yollarını, İslâmî gruplar ve mezhepleri, mezhep imamlarının kısa özgeçmişlerini, bid̒at ve dalalet ehli hakkında izahları, dînî hükümlerin kaynakları olan Allah’ın kitabı, Allah Resûlü’nün sünneti, Kâmil ümmetin icmâı ve Müctehidlerin kıyâsı gibi mevzuları, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaza ve kadere iman gibi mühim hususları, Ashab-ı kiram hususunu vb. pek çok mühim meseleyi tatmin edici, Kur᾽an ve Sünnet kaynaklı, sağlam bilgilerle bizlere sunmaktadır. Muhammed İhsan Oğuz, İslâm’ın temeli olan 6 iman esasını ve onun dayandığı tevhîd inancını anlattığı bu esere ayrı bir önem vermiş, dost ve yakınlarının eserlerin neşrine yönelik istekleri üzerine ilk olarak bu eserinin neşrini uygun görmüştür. Eserin diğer ilâhî dinlerin akidelerini değerlendirmesinin yanı sıra dikkat çeken yönü sahabe arasında meydana gelen ve Müslümanları asırlarca meşgul eden Cemel ve Sıffîn savaşlarına da değinmesi, gelebilecek tepkilere rağmen bu mesele ile ilgili gerçekleri dile getirmesi ve Muâviye’yi eleştirmesidir. Miftâu’s-Saâde’de bu meseleyi derinliğine araştırıp incelemiş, seçilmiş meşrû halifeye isyan ederek binlerce insanın ölümüne yol açmanın ve hutbelerde Hz. Ali’ye lânet okutturmanın ictihâd ile bir ilgisi olmadığını düşünerek Muâviye’nin Hz. Ali’ye isyanının bir içtihat hatası değil, saltanat ihtirası olduğuna kanaat getirmiştir. Allah dostu olarak kabul ettiği ve eserlerini kendine kaynak olarak kabul ettiği İmam Rabbânî’nin (1034/1624) Muâviye’nin yaptıklarını içtihat hatası olarak değerlendirmesini ise hata olarak değerlendirmiştir. Muâviye’nin, dört halife dönemindeki şûraya dayalı yönetim tarzını saltanata çevirmesini şiddetle eleştirmiş ve bu eserinde İslâm’ın belli bir yönetim/rejim şekli emretmediğini belirterek, kitap ve sünnete uymaya çalışan dört halifenin yönetim şeklinden hareketle demokratik bir hükûmet yönetiminin İslâm’a uygun olduğunu söylemiştir.3

Bu bakımdan Saadet Anahtarı Müslümanlara, İslâm’ın gerçeklerini ve iyiliklerini en doğru biçimde gösteren, iman şuuru ile birlikte gönül huzuru veren, her Müslüman’ın okuduğunda kendisini daha bilgili ve daha mutmain addedeceği çok kıymetli bir eserdir.

3 Mustafa Aykaç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı 1’den alınmıştır.

*
*
*
*
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ) resmi

TERCEME-İ HÂL (FAKĪRULLAH MUHAMMED İHSÂN BİN MUHAMMED ATÂULLAH’IN TERCEME-İ HÂLİ)

Eslâf-ı kirâmdan: Kendi terceme-i hâllerini kendileri yazanların, az olmadığını nazar-ı iʻtibâra alarak ve her zî-aklın, kendini başkalarından daha iyi bileceği;… yazacağı şeylerin (doğru olmak şartıyla) başkaları tarafından yazılacaklardan daha sahîh olacağı nazar-ı dikkate alınarak (bir asra yakın müddetlik hayâtım) (icmâl - tafsîl) hâlinde (olduğu gibi) yazılmağa başlandı.
₺400,00
EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM resmi

EL FEVZÜL KEBİRÜL EBEDİYY TIPKI BASIM

EL-FEVZÜ’L-KEBÎRÜ’L-EBEDİYY Fî Beyân-ı Usûl-i Akâid ve Ahkâm ve Mesâil-i Dîn-i Celîl-I Muhammediyy Ekmel bir insân olmak içün: (îmân-ı kâmil, ilm-i nâfi', amel-i sâlih, ahlâk-ı fazıl, ihlâs-ı tâm) kemâllerinin müctemi‘ olması lâzımdır. Bir insânda bu kemâllerin ictimâ‘ı: Ânı dereke-i behîmiyyetden ihrâc zirve-i ekmeliyyete ıs'âd eder. (Sayfa: 42-43)
₺500,00
İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM resmi

İKİ GAVS-İ ENAM TIPKI BASIM

İKİ GAVS-i ENÂM ŞEYH ALİYYÜ’s-SEBTÎ SEYYİD AHMED el-KÜRDÎ Evliyâullâh’ın tezkâr-ı nâm ve evsâfı “İnde zikri’s-sâlihîn tenezzelü’r-rahme” mûcibince nüzûl-i fazlü rahmet-i İlâhî ve vusûl-i feyzü berekât-ı nâ-mütenâhîyi müntic olacağından işbu menâkıb-nâmenin mütâlaʻasıyla safâ-yı bâtın hâsıl eyleyen ihvân-ı dînin rahmet ve füyûzāt-ı bî-nihâye-i Hakka ve dâ’imâ Maʻrifetullahta terakkīye mazhariyyetleri - Habîb-i Ekremi hürmetine - Hak Sübhânehû ve Teʻâlâ Hazretlerinin inâyet-i bî-illet ve fazlü mevhibetinden mercû ve mes’ûldür. (Sayfa:13)
₺220,00
AHSENİYYE resmi

AHSENİYYE

Bu kitap, Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi tarafından açıklanmış olan “Ahseniyye Yolu” için kendilerinin yazmış olduğu risâle ve belgeleri içermektedir. Söz konusu risâle ve belgeler Ahseniyye’nin usûl, erkân, davranış kuralları ve kâidelerini izâh ve beyân eder. Kitabımız, “Ahseniyye Risâlesi”, “Mülâhhas Ahseniyye” ve eki olan “Dört Hadîs-i Şerîf” ile son olarak “Günün 24 saatinin en huzûrlu bir zamanında devam edilecek büyük bir tazarrû ve duâ” başlıklı günlük vazifeyi içeren üç bölümden oluşmaktadır. Muhterem okuyucularımızdan öncelikle bu kitapta yer alan “Muhammed İhsan Oğuz Beyefendi’nin Biyografisi”ni, ardından da “Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme” yazısını okumalarını daha sonrasında da kitabımızı okumalarını istirhâm ederiz.
₺300,00